کارت تبریک کریستمس

مایلیم بعد از سپری شدن کریستمس به صورت عمومی اعلام کنیم که کارت ویژه ی تبریک کریستمس از طرف تیم یانی ایران فن کلاب به نمایندگی هواردان ایرانی در زمان مناسب به شخص یانی ارسال شد.

ویژه سجاد