بایگانی دسته: سایه روشن های یانی در گفتار

منتخبی از مطالب جالب کتاب یانی در گفتار (Yanni In Words)

دلیلی برای شادی

سایه روشن های یانی در گفتار مرضیه(مسئول بخش یانی در گفتار) ۱۱ دیدگاه

آزادی

سایه روشن های یانی در گفتار مرضیه(مسئول بخش یانی در گفتار) ۱۰ دیدگاه

هدف

سایه روشن های یانی در گفتار مرضیه(مسئول بخش یانی در گفتار) ۹ دیدگاه

کلیدهای خیال

سایه روشن های یانی در گفتار مرضیه(مسئول بخش یانی در گفتار) ۱۳ دیدگاه