گپ و گفت

در راستای افزایش بهبود کیفی بخش بحث آزاد. بخش گپ و گفت غیر برخط (صفحه پیش روی شما) راه اندازی شد. این بخش به جهت انجام گفت و گوی روزمره و مطالب این قبیل افتتاح گردید. امیدواریم با راه انداری این بخش کلیه گپ و گفت های روزمره و بعضا بی محتوا بین اعضای محترم که تحت عنوان بحث آزاد یانی قرار ندارد. به این بخش منتقل گرد تا فضای مناسب برای بحث و تبال نظر در بخش بحث آزاد برای تمامی اعضا فراهم شود.

برای بحث آزاد یانی و ارائه پیشنهاد یا البته انتقاد به لینک های زیر مراجعه نمایید.

بحث آزاد  پیشنهادات

بحث آزاد سجاد ۶۹۵ دیدگاه
برای مشاهد کامنت های این بخش باید وارد سایت شوید