تماس باما

شما از طریق فورم زیر میتوانید با مسئولین بخش های مختلف فن کلاب در تماس باشید.

چند نکته در رابطه با گیرنده پیام:

پیام های ارسالی به هیت مدیره به تمام اعضا هیئت مدیره ارسال میشود.

پیام های ارسالی به تیم نیز به تمام مدیران و مسئولان شامل اعضا هیت مدیره ارسال میشود.